Vedtægter

for

Grundejerforeningen Hirsebakken

1.

Foreningens navn er: Hirsebakken

Postdistrikt: Smørumvang, 2765 Smørum

2.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 4f, 4eq, 4er, 4es, 4et, 4eu og 4ev, Smørumnedre by, Smørum sogn.

For så vidt der ikke allerede påhviler de enkelte ejendomme medlemspligt, vil deklaration herom være at tinglyse servitutstiftende for disse ejendommes vedkommende.

3.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, derunder navnlig vedligeholdelse af fælles vej og vejareal, drift af fælles vandværk, repræsentere medlemmerne vedrørende kloakspørgsmål samt i øvrigt at varetage de fællesanliggender, som naturligt påhviler en grundejerforening.

Foreningen er pligtig på forlangende at tage skøde på det fælles vejareal matr. nr. 4ex til værdi: kr. 0,00.

Endvidere repræsenterer foreningen medlemmerne over for kommune og øvrige myndigheder i spørgsmål af fælles interesse.

Medlemmerne er forpligtet til at respektere grundejerforeningens vedtægter, således som disse til enhver tid er lovligt vedtaget af foreningen og godkendt af kommunen.

4.

Ved ejerskifte hæfter såvel den tidligere som den nye ejer solidarisk over for foreningen for eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen, og den tidligere ejer hæfter tillige solidarisk med den nye ejer, indtil ejerskiftet er anmeldt over for foreningen.

Ved ejerskifte har den tidligere ejer intet krav på foreningen, men er pligtig at oplyse den nye ejer om foreningens love m.v.

Til foreningens drift betales for hver parcel et kontingent, hvis størrelse, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato fastsættes af generalforsamlingen, under fornøden hensyntagen til de fremtidige vedligeholdelses- og driftsudgifter, hvis afholdelse foretages af foreningen på medlemmernes vegne.

Kontingent og eventuelle andre ydelser til foreningen betales til kassereren inden det fastsatte tidspunkt, sædvanligvis den 1. april i det pågældende regnskabsår. Restancer forrentes med højeste bankudlånsrente fra sidste rettidige betalingsdag. I tilfælde af restancer ud over 30 dage fra sidste rettidige betalingsdag skal bestyrelsen lade vandtilførslen afbryde. Ved restance udover 3 mdr. fra forfaldsdagen skal bestyrelsen lade beløbet inddrive ved retsforfølgning.

5.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er - uanset det mødte antal medlemmer - altid beslutningsdygtig. Dog kan ændringer i nærværende vedtægt kun ske på en generalforsamling, når 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.

Alle afgørelser træffes i øvrigt ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hver parcel giver ret til én stemme, og et medlem kan lade sig repræsentere ved befuldmægtiget. Medlemmer eller deres befuldmægtigede har kun adgang til generalforsamlingen mod forevisning af gyldig kvittering for forfaldne kontingenter og eventuelle andre ydelser til foreningen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:


Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Forelæg af regnskab til godkendelse.

Forelæg af budget.

Fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende regnskabsår.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor.

Eventuelt.


Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel med skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den til kassereren oplyste adresse.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller mindst 4 af medlemmerne med varsel som ved ordinær generalforsamling og oplysning om dagsorden.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen og underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

6.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. I tilfælde af afgang inden for et regnskabsår supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender, foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og den underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter ved hvervets udførelse refunderes ved foreningens kasse. Foreninges regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisninger. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til gennemsyn mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling og skal forelægges på denne.

Hirsebakken 17/3-1970